In het simulatiespel is veel aandacht voor de invloed die de economie heeft op de ontwikkeling van landen. En vice versa, voor de (neven)effecten van overheidsbeleid en maatschappelijke ontwikkeling op de economie. Thema's als ondernemerschap, innovatie, mededinging, patenten, eerlijke handel en subsidies komen voorbij.

Een goed functionerend belastingsysteem is één van de fundamenten van een samenleving. Studenten stellen tijdens Globaland XL zelf een belastingpercentage vast. De feedback die zij hierop ontvangen, zet ze aan het denken over de juiste balans tussen een werkbaar overheidsbudget, en een bevolking die tevreden is over de belasting die zij moet afstaan.

Maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen en ziekenhuizen, een goed onderhouden infrastructuur, een vuilnisophaaldienst en straatverlichting zijn op veel plekken in de wereld absoluut geen vanzelfsprekendheid. In het simulatiespel ontdekken studenten het belang van deze voorzieningen, maar ook de kosten die ermee gemoeid zijn.

Het besturen van een land draait om meer dan alleen het maken van de juiste investeringskeuzes. Ook dient er nagedacht te worden over wetten die mede bepalen hoe de samenleving eruit komt te zien. Zo maken de teams keuzes over het invoeren van de doodstraf, het bestrijden van files, de opname van vluchtelingen, mensen uit de schulden helpen en het tegengaan van roken.

In het project speelt samenwerking een sleutelrol. Binnen de teams moeten teamleden tot compromissen komen over het overheidsbeleid van hun land. En er is afstemming met regeringsleiders van de andere landen nodig, om allerlei grensoverschrijdende problemen aan te pakken. Thema's die voorbij komen zijn eerlijke handel, internationale veiligheid, ontwikkelingshulp, milieuproblemen en klimaatvraagstukken.

Grondrechten als vrijheid, gelijkwaardigheid, veiligheid en identiteit zijn op veel plekken in de wereld allerminst vanzelfsprekend. Tijdens het project kijken we naar schendingen van rechten van allerlei achtergestelde groepen, zoals vrouwen, minderheden en homo’s. Ook kijken we naar wat je als jongere zelf kunt doen voor een leefbare samenleving.

Wereldburgers denken aan de wereld van nu, maar ook die van de toekomst. Of het nu gaat om vraagstukken rond grondstoffen, energie en circulaire economie. Of om natuur, milieu en dierenwelzijn. Er is ruim aandacht voor duurzaamheid in het simulatiespel, zowel binnen een nationale als een internationale context.

De wereld is slechts deels maakbaar. Ook rampen, met een natuurlijke of menselijke oorzaak, hebben daarom een plek in het simulatiespel. Van droogtes tot terreuraanslagen en van (computer)virussen tot een schuldencrisis. Teams kunnen de kans op rampen, en de impact die zij hebben, verkleinen, door informatie te verzamelen van inlichtingendiensten, en op tijd maatregelen te nemen.